ผู้บริหารองค์กร

 
 


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์  
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ   
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
 
      
นางสาวสุดาพร ปรีดานันท์
 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
        
 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ  
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
   
นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง  
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ 
 
 
 
 
   
นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี
 
นางสาวมนเฑียร แสงทิม 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยง

นายบริพัฒน์ จิตการุณ
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้
 
นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
 
   
นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางรัชดา ตันติมาลา
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
และเครือข่ายสัมพันธ์
 
 
.