คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย (อัพเดท ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559)
1. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์  ประธานอนุกรรมการ
2. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
 กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
6. รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ
7. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
  หน้าที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
.