Student Loan Fund

ผู้บริหารองค์กร

 
 


นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์  
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา

รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 
 
นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ   
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ
 
      
นางสาวสุดาพร ปรีดานันท์
 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
        
 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ  
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
   
นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง  
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ 
 
 
 
 
   
นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม
ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี
 
นางสาวมนเฑียร แสงทิม 
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยง

นายบริพัฒน์ จิตการุณ
 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม


 
 
นายโพธิพันธ์ มุขสมบัติ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

 
 
นางสาวศิริวรรณ ผ่องศิริ 
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

นายอภิศักดิ์ ชาญเชิงรบ 
รักษาการ ผู้อำนวยฝ่ายตรวจสอบภาใน
นางรัชดา ตันติมาลา
รักษาการ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์
 

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.