Student Loan Fund

การชำระหนี้

กยศ. ชี้แจง ทุกประเด็นกรณีคุณครูถูกทวงหนี้จากการไปค้ำประกันให้ลูกศิษย์ที่ไม่…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงประเด็นที่มีผู้ถามถึงความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหน้า…

แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำห…

แนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุน สำหรับข้าราชการและลูกจ้างขอ…

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารป…

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ ภายในวัน…

โปรดทราบ การชำระหนี้ผ่านช่องทางที่กองทุนฯ ไม่ได้ประกาศกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการ…

โปรดทราบ การชำระหนี้ผ่านช่องทางที่กองทุนฯ ไม่ได้ประกาศกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการชำระหนี้ให้แก่กองทุนฯ

Website Security Policy | Website Policy | Prlivacy Policy

Copyright 2016 By studentloan.or.th All Rights Reserved
Powered by bizidea

.