การระงับหนี้

การระงับหนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบ A. ผู้กู้ยืมชำระหนี้ครบตามสัญญา
  •   การขอหนังสือรับรองการปลอดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​  ...คลิก   

แบบ B. ผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย
  •   หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ...คลิก 
.