แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

 
กยศ. 103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา
กยศ. 104 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
กยศ. 105 สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(ธนาคารอิสลาม)
กยศ. 106 แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ)
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม
กยศ. 107 ใบนำส่งเอกสารสัญญา
กยศ. 107-1 ใบนำส่งเอกสารเพิ่มเติม
กยศ. 109 แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
กยศ.110 แบบรายงานผลการศึกษา
กยศ. 205 ใบแจ้งคืนเงิน กยศ. กรณีสถานศึกษานำส่งเงินคืน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ. 206 รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพื่อลดยอดหนี้
กรอ. 205-206 ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(กรอ.) ปีการศึกษา 2549 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
กยศ. 301 รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ. 302 ทะเบียนควมคุมการรับจ่ายเงินบริหารและการดำเนินงาน กยศ.
ลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาในการลงนามในเอกสาร
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตอาสา
บันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559
หนังสือนำส่ง ขอเข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2559 
.