หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

 
1. ให้ใช้เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา เฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น
2. หากมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับงานกองทุนให้จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์เป็นทรัพย์สินของสถานศึกษาและรายงานให้กองทุนทราบด้วย
3. ให้สถานศึกษาเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่ายเพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 
.