นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

     สถานศึกษาต้องแจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อรับเงินโอนค่าครองชีพรายเดือน ดังนี้

.