การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. 2560

การหักเงินเดือนตาม พ.ร.บ. กยศ. 2560

 
 ► 
 ขอแจ้งยกเลิกแนวปฏิบัติการหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินของ กยศ. และนำส่งกองทุนสำหรับข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ กค 5110/3995 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยขอให้ทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) ถือปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561​ ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 ... คลิก    
 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปัจจุบันกองทุนได้มีพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยสาระสำคัญของกฎหมาย ได้กำหนดให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่หักเงินได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้คืนกองทุน ซึ่งตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล   ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
ขณะนี้กองทุนได้เริ่มส่งหนังสือแจ้งการชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีการหักเงินเดือนถึงผู้กู้ยืมที่สังกัดหน่วยงานราชการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่
1. ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ (ปกติ)
2. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี
3. ผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาประนีประนอมความในศาล (พิพากษาตามยอม)
   
    สำหรับยอดหนี้ที่ผู้กู้ยืมจะต้องชำระในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งต้องนำมาหักเงินเดือนนั้น กองทุนจะนับระยะเวลาการหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562 รวม 7 เดือน และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยกองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี หารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ทั้งนี้ การหักเงินเดือนทุกครั้ง ผู้กู้ยืมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้
   
    หากผู้กู้ยืมมีเงินในบัญชีเงินเดือนไม่เพียงพอสำหรับหักชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมยังมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามช่องทางรับชำระหนี้อื่นที่มีอยู่เดิม และหากผู้กู้ยืมอยู่ในระหว่างผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการชำระให้เป็นปกติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้

    ทั้งนี้กองทุนได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืมดำเนินการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อนำส่งกองทุนเป็นรายเดือนตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัย ข้อขัดข้อง หรือมีความประสงค์ขอปรับปรุงจำนวนเงินที่ต้องชำระ หรือกรณีสถานะสัญญาไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งข้างต้น กรุณาติดต่อได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารหนี้ โทร. 09 4212 6250 - 79 (30 คู่สาย)
โทรสาร 0 2016 4940
e-mail : [email protected]   
line  :   [email protected]กยศ.หักเงินเดือน    

หรือฝากข้อมูลให้กองทุน ติดต่อกลับผ่านช่องทางออนไลน์ ... คลิก  
 

 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  •   พ.ศ. 2541  
 พ.ศ. 2560 
 

 
กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561    
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  - Power Point สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง..คลิก 
- ตอบประเด็นข้อสงสัยขององค์กรนายจ้าง..คลิก 
 

 
ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาหัวข้อ “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560
ต้องทำอย่างไร”
 
  - จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561... คลิก 
- จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561...คลิก
- จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560...คลิก
- จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560...คลิก
- จังหวัดระยอง เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560...คลิก
 
ร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
        ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดทำร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุนฯ ของผู้กู้ยืมเงิน นั้น  
          กองทุนฯ จึงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป้นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังกองทุนฯโดยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2560 ได้ที่ คลิก
 
 

.