กฏหมาย ระเบียบ และประกาศ กยศ.


1.
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  •   พ.ศ. 2541  
       พ.ศ. 2560 

 

2.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

•  พ.ศ. 2546
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547  
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 

 

3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560   
 
•  คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 
•  บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560    
 
4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการชำระเงินคืนกองทุน
          • พ.ศ. 2560   
          • พ.ศ. 2561        
 
 

5.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

 

 

•  พ.ศ. 2542
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552  

 


6.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561       
 
 

7.

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้
ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557

 

8.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจ
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541

 

9.

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจให้บอกเลิกสัญญากู้ยืม
และเรียกเงินกู้ยืมคืน

 

10. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
      ประจำปีการศึกษา 2561
•  (ฉบับที่ 1)     
•  (ฉบับที่ 2)    
•  (ฉบับที่ 3)        
•  (ฉบับที่ 4)         
ประจำปีการศึกษา 2562           
 

11.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน

 

 

•  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560    
•  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 
•  พ.ศ. 2544

 

12. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียน
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 
 
13. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560   

14.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 

 
•  ปีการศึกษา 2561 (ฉบับที่ 2)
 
 
•  ปีการศึกษา 2561 (ฉบับที่ 1) 
 
 
•  ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 2)  
 
 
•  ปีการศึกษา 2560  
 

 

•  ปีการศึกษา 2559 

 

 

•  ปีการศึกษา 2558 

 

 

•  ปีการศึกษา 2557 

 

 

•  ปีการศึกษา 2556

 

 

•  ปีการศึกษา 2555

 

 

•  ปีการศึกษา 2554

 

 

•  ปีการศึกษา 2553

 

 

•  ปีการศึกษา 2552

 

 

•  ปีการศึกษา 2551

 

 

•  ปีการศึกษา 2550

 

 

•  ปีการศึกษา 2549

 

 

•  ปีการศึกษา 2548

 

 

•  ปีการศึกษา 2547

 

 

•  ปีการศึกษา 2546

 

 

•  ปีการศึกษา 2545

 

 

•  ปีการศึกษา 2544

 

15.

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 
• พ.ศ. 2560  
 
 
• พ.ศ. 2559   
 
     
.