กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ กรอ.
1. พระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ.2491       
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา
•  พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุน
    เพื่อการศึกษา พ.ศ.2549 (ฉบับ update ล่าสุด)   
 
 
•  พ.ศ. 2549    
 
 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549    
 
 
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550   
 
 
•  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551   
 
 
•  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552   
 
 
•  (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555   
 
 
•  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556   
 
 
•  (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557   
 
3. หนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา     
4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงาน
เกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
•  (ฉบับที่ 1) 
•  (ฉบับที่ 2) 
 
5. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของสถานศึกษา
 
 
• พ.ศ. 2560 
 
 
• พ.ศ. 2559 
 
6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสำหรับนิสิตหรือนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 
 
•  (ฉบับที่2) พ.ศ.2560    
 
 
•  พ.ศ.2560 
 
 
•  พ.ศ.2559  
 
 
•  พ.ศ.2558   
 
 
•  พ.ศ.2557   
 
 
•  พ.ศ.2556    
 
 
•  พ.ศ.2555    
 
 
•  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552   
 
 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   
 
 
•  พ.ศ. 2550   
 
 
•  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549   
 
 
•  พ.ศ. 2549   
 
7. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืน
ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพัน
กับรายได้ในอนาคต  (กรอ.)
 
 
•  พ.ศ. 2559   
 
 
•  พ.ศ. 2557  
 
 
•  พ.ศ. 2556  
 
 
•  พ.ศ. 2555  
 
 
•  พ.ศ. 2554  
 
8. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องการกำหนดหน้าที่ วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)  
 
•  ปีการศึกษา 2560    
 
 
•  ปีการศึกษา 2559    
 
 
•  ปีการศึกษา 2558  
 
 
•  ปีการศึกษา 2557  
 
 
•  ปีการศึกษา 2556  
 
 
•  ปีการศึกษา 2555  
 
9. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา  เรื่อง  กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา
และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน
สำหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 
 
•  ปีการศึกษา 2560   
 
            •  (ฉบับที่ 2) ปีการศึกษา 2560      
            •  (ฉบับที่ 3) ปีการศึกษา 2560       
 
•  ปีการศึกษา 2559   
 
 
•  ปีการศึกษา 2558  
 
 
•  ปีการศึกษา 2557  
 
 
•  ปีการศึกษา 2556  
 
 
•  ปีการศึกษา 2555 
 
 
•  ปีการศึกษา 2552  
 
 
•  ปีการศึกษา 2551  
 
10. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม  
 
11. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดธนาคารผู้ทำหน้าที่บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม  
 
.