กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ


พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542    

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560         


  

.