การชำระหนี้

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารป…

ขอให้ผู้กู้ยืมที่มีรายชื่อตารางแนบ ทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ ภายในวัน…

โปรดทราบ การชำระหนี้ผ่านช่องทางที่กองทุนฯ ไม่ได้ประกาศกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการ…

โปรดทราบ การชำระหนี้ผ่านช่องทางที่กองทุนฯ ไม่ได้ประกาศกำหนด ไม่ถือว่าเป็นการชำระหนี้ให้แก่กองทุนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงแก้ไขระบบ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปรับปรุงแก้ไขระบบตรวจสอบยอดหนี้ผ่านเว็บไซ…

.