กิจกรรมกองทุน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกข้อ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมการมีงา…

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งม…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จััดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้อ…

กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสัมมนาเรื่อง “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราช…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสา "เรา…

กยศ. ร่วมกับ สพธอ. และ มศว. เตรียมนำร่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแบบดิจิทั…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) …

กยศ. ร่วมกับ สพร. เปิดให้บริการข้อมูลผู้กู้ยืม ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครั…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการเชื่อม…

กิจกรรม “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิว…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในจังหวัดน…

.