กิจกรรมกองทุน

ประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดประชุมชี้แจง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกข้อ…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมการจัดหางาน ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมการมีงา…

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งม…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จััดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้อ…

กยศ. สร้างความเข้าใจองค์กรนายจ้างสุราษฎร์ธานี เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืมตาม…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดสัมมนาเรื่อง “นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราช…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โครงการจิตอาสา "เรา…

.