กำหนดการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส…

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,องค์การบริหารส่วนตำบล, กรุงเทพมหานครแล…

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ย…

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรง…

.