ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. และ กรอ. ปี 2555 ที่มียอดชำระหนี้เกินกว่ายอดหนี้

     " ขอให้ผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. และ กรอ.ปี 2555 ที่มีรายชื่อตามตารางที่แนบ ติดต่อนางสาวปิยะเนตร เค้าไพบูลย์ โทร 02-016-4888 ต่อ 213 หรือทำหนังสือขอรับเงินคืน โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบให้กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้
    1. หนังสือขอรับเงินคืน
    2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.สำเนาใบ Pay In ที่ชำระหนี้ผ่านธนาคาร
    4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หากไม่แจ้งผลภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้กู้ยืมยินยอมให้นำเงินดังกล่าวเป็นรายได้กองทุน "
 
.