ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2560

 
การขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2560...คลิก 

หลักเกณฑ์การระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ... คลิก  

คู่มือสำหรับสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ... คลิก  

การโอนเงินค่าครองชีพ กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2560... คลิก   

แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560 (Update วันที่ 20 ตุลาคม 2560)...คลิก   

รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. (Update วันที่ 31 มีนาคม 2561) คลิก  


ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ประกาศขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาประจำปี 2560 (ฉบับที่ 2) ...คลิก  

ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 ...คลิก 

ประกาศกฎหมายและระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุน กยศ. ...คลิก

ประกาศกฎหมายและระเบียบฯ เกี่ยวกับกองทุน กรอ. ...คลิก  

การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)ปีการศึกษา 2560 ...คลิก

ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2560...คลิก

ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) (Update วันที่ 24 กรกฎาคม 2560) ...คลิก     

กองทุนได้ปรับปรุงข้อมูลประเภทวิชาและสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาตรวจสอบประเภทวิชาและสาขาวิชา หากสถานศึกษาใดมีปัญหาโปรดแจ้ง
กองทุนโดยด่วน...คลิก 

รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา) ...คลิก

รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา) ...คลิก    

รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2560 (เฉพาะระดับอุดมศึกษา)  (Update ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561) ...คลิก 

สถานศึกษาที่ถูกระงับการโอนเงินค่าเล่าเรียนฯ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ...คลิก

ทำอย่างไรให้ผู้กู้ยืมได้รับเงินค่าครองชีพเร็ว และสถานศึกษาดำเนินการอย่างถูกต้อง...คลิก

  
.