ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          กยศ. จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาท นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมงาน ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวต้อนรับ และนางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 
          ทั้งนี้ ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับยอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 330,000 cc โดยมีสถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยเทคนิคเลย โรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนนาอ้อวิทยา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม โรงเรียนธาตุพิทยาคม และโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
.