ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย  พัฒนาระบบการตรวจสอบยอดนี้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืม เพื่อความปลอดภัย กรุณาลงทะเบียนตรวจสอบยอดหนี้  ก่อนเข้าใช้งานตามปกติ ... คลิกรายละเอียด  
 

 
 
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา
 
  •   การพิมพ์รหัสการชำระเงิน(Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถ
พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้                                                          
  •    จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อน
แล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
 
  ท่านสามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
  สามารถนำไปชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้
-  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด             -  บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด 
-  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์             -  ธนาคารทหารไทย
-  ธนาคารไทยพาณิชย์                    -  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
   


 
.