ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จััดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
.