ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ.

​                  ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 บัญญัติให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้นำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด จากบทบัญญัติดังกล่าวกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางในฐานะที่ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำแทนส่วนราชการ ตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ กยศ. ในด้านการพัฒนาระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ให้สามารถหักเงินเดือน /ค่าจ้างประจำ ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อชำระหนี้ให้ กยศ. ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 ให้มีรายละเอียดครอบคลุมเรื่อง การหักเงินตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงฯ ดำเนินการหักเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจาก กยศ. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนดังกล่าว นั้น

                  ในการนี้ เพื่อให้การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 กยศ. จึงได้ร่วมกับ กรมบัญชีกลาง จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” ให้กับบุคลากรของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงฯ จำนวน 225 หน่วยงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมชี้แจงดังกล่าว คือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 225 แห่งๆ ละ 2 ท่าน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยกรุณาตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เบิกจ่ายจากส่วนราชการต้นสังกัด)
 

          
       


                
กำหนดการ
**************************************************
08.30 - 09.00 น.
 
  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
 
09.00 - 09.05 น.
 
  รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์
โดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง
 
09.05 - 09.15 น.   ประธานกล่าวเปิดงาน
โดย อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 
09.15- 09.45 น.     บรรยาย หัวข้อ “บทบาทของนายจ้างในการหักเงินเดือนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560”
โดย ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
09.45 - 10.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
 
10.00 - 11.00 น.   บรรยาย หัวข้อ “วิธีปฏิบัติการหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ”
โดย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
 
11.00 - 12.00 น.   ตอบข้อซักถาม
โดย ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทน กยศ.
 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :    กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

**************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางปาณิศา จันทร์โต นางรพีพร แสนวงษา และนายพงศักดิ์ แถมเดช
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4340 6922 และ 4212
 
.