ร่วมงานกับกยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

.